Audyt efektywności energetycznej

Korzystając z naszego doświadczenia w pozyskiwaniu białych certyfikatów, proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie w ich uzyskaniu: ocenimy potencjał planowanej modernizacji, wykonamy audyt efektywności energetycznej oraz przygotujemy złożymy wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Audyt efektywności energetycznej to analiza wykazująca w planowanym przedsięwzięciu zmniejszenie zużycia energii i średnioroczne oszczędności na poziomie co najmniej 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) czyli 116300 kWh.

Wykonanie audytu (raport z audytu) to krok do uzyskania tzw. białych certyfikatów czyli świadectw efektywności energetycznej.

Prawo do posiadania białych certyfikatów uzyskuje się na drodze decyzji administracyjnej Urzędu Regulacji Energetyki. Po złożeniu wniosku URE wydaje decyzję o przyznaniu promesy białych certyfikatów, a po zrealizowaniu inwestycji i zgłoszeniu jej do URE przyznane świadectwa nabierają wartości zbywalnych praw majątkowych.

Przykłady przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można otrzymać białe certyfikaty:

-poprawa izolacji instalacji przemysłowych

-przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

-modernizacja lub wymiana oświetlenia

-odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych

-poprawa procesów logistycznych

-ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem i dystrybucją energii

-zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w procesach ogrzewania lub chłodzenia budynków

-pozyskiwanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

– termomodernizacja budynków

Mechanizm białych certyfikatów pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii.

Kluczowym elementem całego procesu są audyty efektywności energetycznej: pierwszy z nich należy dołączyć do składanego wniosku, drugi sporządzany jest po zakończeniu modernizacji jako potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności energii finalnej.